|
 
 
 
วันที่ / Date 5-7/12/2563
56.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 4/12/2563
1,508.00 USD/MT (@ B/USD)
หมวดที่ 1 บทความทั่วไป
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่ 4 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุง
หมวดที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม
 
หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 8 การเงิน และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com