หมวดที่ 8  การเงิน และการบัญชีของสมาคม

ข้อ 36.  วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคมการค้า

ข้อ 37.  การจัดทำงบดุล  ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลปีที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีนั้น แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชี ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ประจำปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

     งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการต้องดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชี

     เมื่อเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย

    ให้สมาคมส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุล ไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสงขลา ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

     อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุล ไว้ที่สำนักงานของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

ข้อ  38.  อำนาจของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอำนาจเข้าตรวจสอบ สมุดบัญชีและบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี และเอกสารดังกล่าว และต้องให้ความสะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบ

ข้อ  39.  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของ สมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก

ข้อ  40.  การเงินของสมาคม ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงินทดรองจ่าย เกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินจำนวนที่เกินกว่านี้ให้นำไปฝากธนาคารในนามสมาคม โดยความเห็นชอบ ของที่ประชุมใหญ่

ข้อ  41.  การจ่ายเงินของสมาคม ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่อไปนี้

  1. จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท เป็นอำนาจของเหรัญญิก
  2. จำนวนเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10,000 บาท เป็นอำนาจของนายกสมาคม
  3. จำนวนเงิน 10,000 บาท ขึ้นไป เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

ข้อ 42.  อำนาจการสั่งจ่ายเงิน  การสั่งจ่ายเงินฝากในธนาคาร ให้มีลายมือชื่อของบุคคล 2 คน จาก 3 คน คือ นายกสมาคม อุปนายก เหรัญญิก และต้องประทับตราของสมาคม