หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

ข้อ 46.   เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าแล้วให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน ทำหน้าที่คณะกรรมการ ของสมาคมชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าแล้วภายใต้บังคับแห่งความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกในช่วงเวลาน้อยกว่าสามเดือน นับแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันที่สิ้นปีทางบัญชีของสมาคม เป็นวันตั้งต้นคำนวณวาระกรรมการตามข้อ 17 วรรคสี่

ข้อ 47. ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคน  ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสามัญ

ข้อ 48.  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าเป็นต้นไป