หมวดที่ 5  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 15.  สิทธิของสมาชิก

 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคม ในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์ของสมาคมได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ
 4. เข้าร่วมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 5. สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16.  หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
 2. ดำรงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
 4. ชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงพิเศษให้แก่สมาคม ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเหรัญญิกของสมาคม
 5. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรม
 6. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนด เวลาเจ็ดวัน นับแต่เปลี่ยนแปลง