หมวดที่ 4 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุง

ข้อ 13.  ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

  1. สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าบำรุง ปีละ 2,000 บาท
  2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน หรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 14.  ค่าบำรุงพิเศษ

  1. สมาคมอาจเรียกเก็บ หรือยกเลิกการเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษจำนวนเท่าใด จากสมาชิกก็ได้ โดยที่ประชุมใหญ่ ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด
  2. สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าบำรุงพิเศษ ให้แก่สมาคมโดยคำนวณจากเครื่องปั่นน้ำยางข้นซึ่งติดตั้งอยู่ ณ โรงงานของสมาชิกในอัตรา เครื่องละ 300 บาทต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป