หมวดที่ 7  การประชุมใหญ่

ข้อ 27.  การประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อย ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเช่นนี้เรียกว่า การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ 28.  กำหนดการประชุมใหญ่ มีดังนี้

  1. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
  2. ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจำนง โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อเลขาธิการ ให้คณะกรรมการบริหารนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 15 วัน นับแต่วันลงมติ หรือวันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 29.  การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิก หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ 30.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญ มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงถือว่าเป็นองค์ประชุม

ข้อ 31.  กรณีที่การประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่ที่ได้ เรียกนัดประชุม วันและเวลาใดหากล่วงพ้นกำหนดเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง ยังมี สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิก ร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้ามิใช่ขอให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และให้ทำการ บอกกล่าวนัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน นับแต่วัน ประชุมใหญ่คราวแรกในการประชุมใหญ่คราวหลังจะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใด ก็ให้ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุม  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกสมาคม ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกและอุปนายก ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น

ข้อ 33.  วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียง 1 เสียง การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือปฏิบัติ 2 กรณี คือ

  1. โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชูมือ
  2. โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้เขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทำได้เมื่อคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ

ข้อ 34.  มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด


ข้อ 35.  กิจการอันพึงกระทำในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
  2. พิจารณารายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี
  3. พิจารณาอนุมัติงบดุล
  4. เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม (ในปีที่ครบวาระ)
  5. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
  6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)