|
 
 
 
วันที่ / Date 20/01/2564
47.20 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/01/2564
1,388.00 USD/MT (@ B/USD)

แผนงานและแผนการดำเนินกิจกรรม

  • กรอบความรับผิดชอบของกรรมการ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบ และกรอบของงานโดยสังเขปของกรรมการ แต่ละตำแหน่ง ดังนี้
1. อุปนายกคนที่ 1 ( ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา )
    • ที่ทำการของสมาคมฯ
    • ค่าบำรุงสมาคมฯ , ค่าบำรุงพิเศษ
    • บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo)
    • งานบุคคลากรของสมาคมฯ
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. อุปนายกคนที่ 2 ( นายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ )
    • องค์กรเกี่ยวกับยางภายในประเทศ และต่างประเทศ
    • ข้อมูลสถิติ การผลิต , การตลาด , ทั่วไป
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. อุปนายกฝ่ายคุณภาพ , วิจัยและพัฒนา ( นายเดชา มีสวน )
    • สกว (สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย) , สถาบันวิจัยยาง และองค์กรวิจัยด้านยางทุกแห่ง
    • โปรตีน , การแพ้โปรตีนในน้ำยาง , มาตรฐาน และ เทคโนโลยี ด้านคุณภาพ LATEX
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

4. อุปนายกฝ่ายกฎหมายและสัญญา ( นายชำนาญ นพคุณขจร )
    • ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
    • สัญญา LATEX IN BULK , AFET และ IRA
    • BALI DECLARATION 2001 , MOU 2002 , SMS , AETS.
    • ข้อกำหนดสัญญาการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS 2000 , FOB , THC
    • การขนส่ง TH - MY
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5. อุปนายกฝ่ายระงับข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ ( นายพินิต เหล่าสุนทร )
    • ไกล่เกลี่ยและลด CONFLICT OF INTEREST ระหว่างสมาชิก
    • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า (ภ.ง.ด. 93 )
    • การลักลอบส่งออก F. LATEX
    • การระงับการส่งเสริมการลงทุนในโรงงานใหม่
    • การห้ามนำเข้าเครื่อง SEPARATOR เก่าเข้ามาในประเทศ
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

6. อุปนายกฝ่ายเกษตรและสิ่งแวดล้อม ( นายสุชาติ เตชานุรักษ์ )
    • การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
    • ระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นในโรงงาน
    • การรับซื้อน้ำยาง
    • คุณภาพ F. LATEX
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

7. อุปนายกฝ่ายประสานสัมพันธ์ ( นายพิรุฬห์ ศิริสุวัฒน์ )
    • การต้อนรับแขก , ประสานกับสมาชิก , บันเทิง
    • การจัดงานแสดงสินค้า
    • การจัดงานสังสรรค์
    • การเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ
    • ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

8. เหรัญญิก              (นายสมพร ธรรมชาติ)     ตามข้อบังคับของสมาคมฯ
9. นายทะเบียน          (นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ) ตามข้อบังคับของสมาคมฯ
10. เลขาธิการ           (นายสุธี อรุโณประโยชน์)  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ
11. นายกสมาคม       (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com