หมวดที่ 1  บทความทั่วไป
ข้อ 1  ชื่อของสมาคมการค้า  สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “สมาคมน้ำยางข้นไทย” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ THAI LATEX ASSOCIATION”  เขียนชื่อเป็นภาษาจีนว่าTLA-CH คำว่า “ สมาคม ” ต่อไปในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง “ สมาคมน้ำยางข้นไทย

ข้อ 2.  สำนักงานของสมาคม  สำนักงานของสมาคมนี้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 60 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

ข้อ 3.  ตราของสมาคม  เป็นดังนี้