หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์
ข้อ 4.  วัตถุประสงค์ของสมาคม สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกน้ำยางข้น
 2. นับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ
  ของสมาชิกสอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าน้ำยางข้น
  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า
  อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
 3. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร การค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบการผลิต และ ส่งออกน้ำยางข้น
 4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตและส่งออกน้ำยางข้น ทั้งนี้โดยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพสินค้าน้ำยางข้น ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและส่งออกน้ำยางข้น ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี  สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 7. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกจะได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 8. ส่งเสริมพลานามัย กีฬาและจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22    แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
 11. ไม่ดำเนินการในทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 12. ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อ หรือให้โดยเสน่หา หรืออุทิศให้ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ หรือดำเนินกิจการของสมาคม
 13. จัดพิมพ์วารสารเกี่ยวกับยาง เพื่อจำหน่าย หรือจ่ายแจกแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
 14. จัดประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 15. เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร หรือสมาคมอื่นใด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 16. บริจาคเงินแก่หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมอื่นใด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 17. การดำเนินการเพื่อการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ