|
 
 
 
วันที่ / Date 20/01/2564
47.20 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/01/2564
1,388.00 USD/MT (@ B/USD)
นโยบายบริหารของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • บริหารและดำเนินการเพื่อให้สมาคมฯ  และสินค้าน้ำยางข้นของไทยเป็นที่รู้จักของบุคคล, องค์กรทั่วไป และทั่วโลก
  • การดำเนินการ วางแผน จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อที่ทำการสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • บริหารกิจกรรมของสมาคม โดยร่วมประสานกับสมาคมยางพาราไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
  • บริหารและดำเนินการเพื่อจัดระเบียบการขนส่งสินค้าน้ำยางข้นบนพื้นฐานของความเป็นธรรม        และผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
  • บริหารและดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรม และเสริมสร้างความสามัคคีในกิจกรรมการจัดหาน้ำยางสด และการตลาดน้ำยางข้น
  • ดำเนินกิจกรรมของสมาคมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยรวมถึงการจัดให้มีการเยี่ยมเยือน และดูงานต่างประเทศ
  • เป็นผู้นำ และให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
    ยางพารา โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางข้นเป็นหลัก
  • บริหารและดำเนินการตามข้อบังคับของสมาคมฯ
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com