|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
ประวัติความเป็นมาของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย

ความเป็นมา ปี 2529-2530

       ผู้ประกอบการยางพาราไทย ได้ขยายการลงทุนผลิตน้ำยางข้น เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามความต้องการของตลาดโลกที่มีเพิ่มขึ้นมาก จากปัญหา"โรคเอดส์" ต่อมาประมาณกลางปี 2530 ผู้ผลิตน้ำยางข้นไทยประสบปัญหาเรื่องภาษีอากรขาออกน้ำยางข้นไปต่างประเทศซึ่งรัฐบาลจัดเก็บในอัตราที่ สูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขันได้ กลุ่มผู้ผลิตน้ำยางข้น จึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอปัญหาดังกล่าวให้รัฐบาลของ ฯพณฯ พล.อ เปรม ติณสูลานนท์ ทราบ และต่อมา นายประมวล สภาวสุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางมารับทราบปัญหาจากผู้ประกอบการผลิตน้ำยางข้นที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช   

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2530 และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2530 ผู้ประกอบการผลิตน้ำยางข้นได้เสนอหนังสือแจ้งร้องเรียนถึงความเดือดร้อนดังกล่าวต่อรัฐบาล ผ่านทางหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530 รัฐบาลเห็นชอบให้มีการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) และทรวงอุตสาหกรรม อนุมัติยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาออกแก่ผู้ผลิตน้ำยางข้นเป็นเวลา 1 ปี (เดิมเก็บอัตราภาษีส่งออก 30 % ของราคาขาย) ทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

การจัดตั้งเป็นชมรม

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2531 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตน้ำยางข้น นำโดย นายยศ พันธุ์พิพัฒน์ ประธาน บริษัทนาบอนรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ และคณะ ได้ประชุมร่วมกันที่ โรงแรม ไทยโฮเต็ล อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มจึงได้ลงมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้ง "ชมรมผู้ผลิตน้ำยางข้นแห่งประเทศไทย" และจดทะเบียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2531 โดยมีผู้ก่อตั้งทั้งหมด 5 บริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คช์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บจก. ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(1982) , บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด , บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ศรีเจริญลาเท็กซ์ จำกัด ที่ประชุมเลือก นายยศ พันธุ์พิพัฒน์ เป็นประธานชมรมฯเป็นคนแรก ชมรมผู้ผลิตน้ำยางข้นแห่งประเทศไทย จึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในปัญหาต่างๆรวมถึงข่าวสาร ในทุกเรื่อง ทั้งเทคนิคในการผลิต แรงงาน การตลาดต่างประเทศ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับยางพาราของรัฐบาล


การจัดตั้งเป็นสมาคม

      พ.ศ. 2538 คณะกรรมการชมรมฯได้หารือกันเพื่อยกฐานะขององค์กร จากชมรม มาเป็นสมาคม เพื่อรองรับกิจกรรมที่มีมากขึ้น จึงได้ขออนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าและได้รับใบอนุญาตสมาคมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ใช้ชื่อ "สมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย" มีนายถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธาน บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯเป็นคนแรก ได้ใช้สำนักงานของ บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด เป็นที่ทำงานชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากสมาคมยางพาราไทยเป็นสำนักงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมน้ำยางข้นไทย"

Background of Thai Latex Producer and Exporter Association

Background in the years 1986-1987

       Thai rubber entrepreneurs have expanded investment for producing latex additionally a lot according to the requirement of world market which is increasing because there are problems of “AIDS” diseases. Later, about the middle of the year 1987, Thai latex producers had problems on export tax and duty to deliver latex abroad as the government collected tax in the rate which was higher than competitor countries causing entrepreneurs to be unable to compete with competitor countries. Latex manufacturer group, joining with Chamber of Commerce, proposed such problems to the government of HE Gen. Prem Tinsulanonda for acknowledgement. Later, Mr. Pramuan Sapawasu, Minister of Industry traveled to the area to know the problems from entrepreneurs in manufacturing latex in Nabon District, Nakhon Si Thammarat Province on 14 August 1987 and on 21 August 1987, latex producer entrepreneurs proposed a letter claiming about such trouble to the government through Chamber of Commerce of Nakhon Si Thammarat Province. On 28 October 1987, the government approved for solving problems, by assigning Office of Board of Investment (BOI) and Ministry of Industry to approve for exemption to collect export tax, to latex producers for one year, (formerly export tax rate was 30% of sales price;) so they could compete with competitor countries.  

Establishment as a club

      On 28 January 1988, Concentrated Latex Producer Entrepreneur Group, led by Mr. Yos Phanpiphat, Chairman of Nabon Rubber and Latex Co., Ltd. and Group of Companies, held a meeting jointly at Thai Hotel, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. The group aimed to see the necessity of joining together of entrepreneurs to help members in the group. Therefore, the group had unanimous resolution to set up “Latex Producer Club of Thailand” and the club was registered on 28 January 1988. There were all five founder companies, Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Co., Ltd., Thavorn Rubber Industry (1982) Co., Ltd., Nabon Rubber Co., Ltd., T.T. Latex and Products Co., Ltd. and Sricharoen Latex Co., Ltd. The meeting elected Mr. Yos Phanpiphat to be the first Chairman of the Club. Latex Producer Club of Thailand, therefore, is the place for exchanging opinion of members on several problems as well as messages in all matters, production technique, labor, marketing, foreign countries, as well as the government’s policy on rubber.


Establishing to be an association

      The association was established in the year 1995. The committee of the club discussed with each other to set up the status of the organization from a club to be an association, to bear increasing activities.

      Therefore, permission is applied to establish to be trade association and association permit was granted on 14 September 1995. It used the name: “Thai Concentrated Latex Producers and Exporters Association”. Mr. Tavorn Ruangwarunwattana, Chairman, Tavorn Rubber Industry (1982) Co., Ltd., to be in the capacity of Chairman of the Association, the first chairman. It used the office of Tavorn Rubber Industry (1982) Co., Ltd., to be a temporary working place. Later on 1 August 2004, it was assisted for a place from Thai Rubber Association, to be an office on 2 September2004. The company has registered change the name to: “Thai Latex Association”.

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com