|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   กยท. ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562  new
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัย ที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท. ประกอบด้วย
 
          1. ยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทย
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการวิจัยเรื่องของการหารายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างหนี้
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสร้างกลไกเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงยางพาราทั้งหมด
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต เป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดงานวิจัยยาง รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็นหนึ่ง
 
          2. ยุทธศาสตร์ยางพาราแห่งชาติ
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการผลิตยางพาราอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกระบวนการของผลผลิตต้นน้ำ กลยุทธที่ใช้จะต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สามารถบริหารจัดการแปลงปลูกแบบผสมผสาน ลดผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแกละเก็บเกี่ยวของอุสาหกรรมต้นน้ำ 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาตุณสมบัติวัตถุดิบยางพารา ซึ่งเป็นกระบวนการของผลผลิตกลางน้ำ กลยุทธ์ที่ใช้จะต้องพัฒนาศักยภาพแปรรูปยางขั้นต้นและขั้นกลา พัฒนาทางเลือกของเกษตรกรและสถายันเกษตร สนับสนุนการวิจัยด้านการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลยางธรรมชาติ
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราา เป็นกระบวนการของผลผลิตปลายน้ำ เน้นกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิต สามารถเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบยางพาราในปริมาณมากหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารที่ไม่ใช่น้ำยางรวมทั้งเมล็ดหรือส่วนอื่นๆของยางพารา 
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเชิงนโยบายและรายกลุ่มอุตสาหรรมเป้าหมาย เป็นกระบวนการระดับคลัสเตอร์ มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษามาตรการเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบต่างให้เอื้อต่อการผลิต ศึกษาขยายตลาดการส่งออก ศึกษาผลกระทบของปัจจัยภายนอกประเทศต่อนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอุตสาหกรรมยางตามกลุ่มเป้าหมาย
 
          - ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสนับสนุนปัจจัยประกอบการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ์ในการดำเนินงานต้องสามารถจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรวิจัย องค์กรทุนวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากยางพารา สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนายุคลากรด้านการวิจัยในสาขายางและวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนายางพารา
 
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมข้อเสนองานวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย E-mail : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. 
 
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
Update :  12 มีนาคม 2561     เวลา : 11:52:08 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com