|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ปตท. ผนึกกำลัง กยท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางในสถานีบริการน้ำมัน สร้างช่องทางจำหน่ายและความสะดวกแก่ new
วันนี้ (30 มกราคม 2561) การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทย” เปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ จุดบริการสถานีน้ำมัน ปตท. นำร่อง 14 แห่ง ทั่วประเทศ สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้ายางพาราและความสะดวกแก่ประชาชน ยกระดับสินค้ายางพาราสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องพลังไทย 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
          พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นอีกครั้งสำคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เรื่องการใช้ยางพาราภายในประเทศ ที่มุ่งเน้นให้มีการนำวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่า ทดแทนการพึ่งพาการส่งออกในรูปของวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องราคาเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความสมดุลด้านปริมาณผลผลิต และความต้องการใช้ยางเช่นกัน ในส่วนของความร่วมมือภายใต้โครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทย ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่จะนำผลผลิต และความรู้ นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับและพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการยางแห่งประเทศไทย มีการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือภาคเกษตรกรทั้งด้านองค์ความรู้ และแหล่งเงินทุน ในขณะเดียวกัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังช่วยสนับสนุนช่องทางการตลาดผ่านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ทั้ง 14 แห่ง ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
 
           ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนใช้ยางภายในประเทศ กยท. และ ปตท. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทย” เพื่อเป็นช่องทางทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ ให้มีพื้นที่จำหน่ายและนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราในสถานีบริการน้ำมัน ตามที่ ปตท. กำหนด นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ในการที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิต การแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ กยท. จะดำเนินการจัดหาเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
          ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้นำสินค้าแปรรูปจากยางพาราเข้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดปี 2561 นี้ เป็นความร่วมมือกับ กยท. ที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการหาพื้นที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อีกช่องทางหนึ่ง
 
          "ปตท. ต้องการให้สถานีบริการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด living community ที่พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาสินค้า บริการ ความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังเช่นที่ผ่านมาในช่วงพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ปตท. ได้เปิดพื้นที่ในปั๊มให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ข้าว และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เป็นต้น” นายอรรถพล กล่าวในตอนท้าย
 
ที่มา : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
Update :  1 กุมภาพันธ์ 2561     เวลา : 09:07:02 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com