|
 
 
 
วันที่ / Date 3-4/06/2563
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 2/06/2563
1,076.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561

ที่ TLA 213/2561                                        1  ธันวาคม  2561

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                  

    

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 ในวันจันทร์

ที่  17  ธันวาคม   2561  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

   วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561

                 วาระที่  3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

                 วาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)   การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

                (4.2)   การกำหนดวันแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2562 ( ครั้งที่ 7 )

                (4.3)   การกำหนดวันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2562
                (4.4)   แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2562
                (4.5)   พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2561

                (4.6)   พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2562

                (4.7)   การทบทวนการประกาศราคาซื้อน้ำยางสด และการประกาศราคาขาย
                          น้ำยางข้นประจำวัน ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

วาระที่ 5   การติดตามงาน                      

   วาระที่  6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้                                                                  
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ  

                                                

                                                                              

                                                                           (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                             นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :28 มกราคม 2562     เวลา : 13:12:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com