|
 
 
 
วันที่ / Date 21/02/2563
42.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 20/02/2563
1,165.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561

ที่ TLA 196/2561                                        1 กันยายน  2561

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    

                  

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2561 ในวันอังคาร

ที่  25  กันยายน  2561  เวลา 14.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

   วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

    วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561                      

    วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

    วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  พิจารณาการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products

                          ประจำปี 2518 ณ เมือง Hangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                (4.2)  พิจารณา การค้างชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงพิเศษ ของ บจก. น้ำยางศรีทอง

    วาระที่ 5  การติดตามงาน

                (5.1)  ติดตามความคืบหน้า ของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ              

    วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                                                 

                                               ขอแสดงความนับถือ                                                                                     

                                                                                           


                                                                   
                                                                        

                                         (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           
                                            นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :15 กันยายน 2561     เวลา : 13:56:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com