|
 
 
 
วันที่ / Date 3-4/06/2563
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 2/06/2563
1,076.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561

ที่ TLA 193/2561                                        15  สิงหาคม  2561

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    

                  

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์

ที่  24  สิงหาคม  2561  เวลา 14.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องอุบลฉัตร  โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

    วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2561                      

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  การออกบูธ งาน  9 th IRGCE 2018 International Rubber Glove Conference
                          & Exhibition September 4 - 6 2018 KUALALUMPUR CONVENTION
                          CENTRE  MALAYSIA
                                    

วาระที่ 5  การติดตามงาน

                (5.1)  ติดตามความคืบหน้า ของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ

                (5.2)  การดำเนินการ ร้านตัดเสื้อสูทสำหรับกรรมการ

                (5.3)  การดำเนินการ ทำหนังสือตอบกลับไปยัง LEMBAGA GETAH MALAYSIA

                          Malaysian  Rubber  Board  เรื่อง  Proposed Contract Specifications for
                          NR Latex Futures Contract  By  MARGMA

   วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ                                                                                      

                                                                                          

                                                                             
                                                                        

                                                                            (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           
                                                                              นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :27 สิงหาคม 2561     เวลา : 15:13:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com