|
 
 
 
วันที่ / Date 3-4/06/2563
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 2/06/2563
1,076.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ที่ TLA 115/2561                                     27  กุมภาพันธ์  2561

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

  1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. กำหนดการ งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2561

 

          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่  17  มีนาคม   2561

เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรม หรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และกิจกรรมประจำปี  2560

วาระที่ 4  เรื่องรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560

วาระที่ 5  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา

                 (6.1)  พิจารณาสมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                 -  บรัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                 (6.2)  พิจารณาการลาออกจากสมาชิกสามัญ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                 -  บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด

วาระที่ 7  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย วาระปี 2561 - 2563 ( สมัยที่ 12 )

วาระที่ 8  อื่น ๆ 

                 (8.1)   ชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

                           โดยคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ยโครงการฯ

                 (8.2)   การจัดคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ 

                             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                               

                                                           ขอแสดงความนับถือ

                                                     

                                                     (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                       นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :9 เมษายน 2561     เวลา : 11:02:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com