|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560

ที่ TLA 221/2560                                        3  พฤศจิกายน  2560

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560 ในวันศุกร์

ที่  17  พฤศจิกายน   2560  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

   วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

   วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560

   วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

   วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  พิจารณาสัญญาการค้าน้ำยางข้น IRA Contract for Latex in Drums

                (4.2)  พิจารณาสมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                            -  บริษัท เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                            -  บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จำกัด                        

                (4.3)  พิจารณาการลาออกจากสมาชิก ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                            -  บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด   

                ( 4.4)   การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

                ( 4.5)   การกำหนดวันแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2561 ( ครั้งที่ 6 )

                ( 4.6)  การกำหนดวันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2561
                ( 4.7)   แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2561
                ( 4.8)  พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2560

                ( 4.9)  พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2561

               (4.10)  พิจารณาเพื่อหาแนวทางในการสร้างเสถียรภาพราคายาง

   วาระที่ 5  การติดตามงาน                      

   วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                          

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ของท่าน มา ณ โอกาสนี้                                                                     
                                           

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ  

                                                                            

                                                                           (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                             นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 

 
 
Update :28 ธันวาคม 2560     เวลา : 17:01:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com