|
 
 
 
วันที่ / Date 23-25/02/2562
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 22/02/2562
1,150.00 USD/MT (@ 31.30 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560

ที่ TLA 193/2560                                        14  มิถุนายน  2560

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม   

                   

        ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์

ที่  23  มิถุนายน   2560  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 10,000  ล้าน

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                   -  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด

                (4.2)  การกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา

                (4.3)  การเตรียมการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 10,000  ล้าน          

วาระที่ 5  สรุปการจัดคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ ณ เซี่ยวไฮ้ - เหวินโจว - อู่เจิ้น - หังโจว  6  วัน 5 คืน 

วาระที่ 6  การติดตามงาน                      

วาระที่  7  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                     

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้                                                                  
                                                                                

                                                           ขอแสดงความนับถือ


                                                     
                                                     
(นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                        นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :16 มิถุนายน 2560     เวลา : 15:04:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com