|
 
 
 
วันที่ / Date 21/02/2563
42.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 20/02/2563
1,165.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ที่ TLA 117/2560                                         20  กุมภาพันธ์  2560

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม   

                   

          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์

ที่  3  มีนาคม   2560  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                   - บริษัท จงหนัน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิง จำกัด

วาระที่ 5  การติดตามงาน

                (5.1)  ติดตามการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560

                (5.2)  ติดตามความคืบหน้าการจัดคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ

วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้   

 

                                                               
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                          

                                                                           
(นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                              นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

***หมายเหตุ*****

  1. ก่อนการประชุม  ผู้อำนวยการ กรมโรงงาน ร่วมกับ สวทช.และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
               จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง การแก้ปัญหาน้ำเสีย และการประหยัดพลังงานจากการบำบัดน้ำเสีย
          2.  หลังจากประชุมเสร็จ เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมชิมอาหารขึ้นโต๊ะจัดเลี้ยง ณ โรงแรมหรรษาเจบีฯ

 

 

 
 
Update :16 มิถุนายน 2560     เวลา : 10:11:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com