|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560

ที่ TLA 089/2560                                         23  มกราคม  2560

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม   

                   

          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์

ที่  3  กุมภาพันธ์   2560  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                   (2.1)  รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 6/2560

                   (2.2)  รับรองรายงานการประชุม เรื่องการปรับปรุงวิธีการประกาศราคาซื้อน้ำยางสด

                            ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขึ้นทางไลน์ (Line) กลุ่ม TLA Committee

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                    (4.1)  ติดตามการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560                               

วาระที่ 5  การติดตามงาน

วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                                                                                 
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ                                                                          

                                                                            (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                              นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 

 
 
Update :16 มิถุนายน 2560     เวลา : 10:08:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com