|
 
 
 
วันที่ / Date 21/02/2563
42.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 20/02/2563
1,165.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559

ที่ TLA 262/2559                                           16  ธันวาคม  2559

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

       ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559 ในวันศุกร์

ที่  23  ธันวาคม   2559  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)   พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                   -  บริษัท เว่ย ฮาว โมลด์ จำกัด

                                   -  นายชาตรี  แซ่หลิ่ว     ( เครื่องหมายการค้า Elite Latex )

                (4.2)   พิจารณา สัญญา TRA / MRE  PRESERVED  NR  LATEX  CONTRACT

                (4.3)   แผนการดำเนินการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 5 ประจำปี  2560

                (4.4)   แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560

                (4.5)   ติดตามความคืบหน้าการจัดคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ

                (4.6)   พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2559

                (4.7)  พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2560

    วาระที่ 5  การติดตามงาน       

    วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้                                                                  

                                                                     
                                                        ขอแสดงความนับถือ                                                                       

 
                                                    

                                                 (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           

                                                     นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :16 ธันวาคม 2559     เวลา : 15:34:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com