|
 
 
 
วันที่ / Date 21/02/2563
42.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 20/02/2563
1,165.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

ที่ TLA 241/2559                                      17 สิงหาคม 2559

 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

              ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 ในวันศุกร์

ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เขื่อนรัชชประภา

จ. สุราษฎร์ธานี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

           -  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
           -  กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

           (4.1) พิจารณาสมาชิกใหม่ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                   - บริษัท เจี่ยไทยยางพารา จำกัด
                   - บริษัท เมทัลโก้ จำกัด

           (4.2) พิจารณาการลาออกจากสมาชิกภาพ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                   - บริษัท วีเชสส์ เอ็นเทอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

           (4.3) ความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

วาระที่ 5 การติดตามงาน

วาระที่ 6 อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ


ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                    

                                                                   (นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                    นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :5 กันยายน 2559     เวลา : 09:34:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com