|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559

ที่ TLA 231/2559                                               15 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

              ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์

ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

           (1.1) การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

           (1.2) กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2559

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

           (4.1) พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                           - บริษัท พาราเพียว ลาเท็กซ์ จำกัด

           (4.2) เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงินฝากในธนาคาร

           (4.3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ระยะที่ 2

วาระที่ 5 สรุปโครงการท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาดูงาน ไห่หนาน ไหโข่ว กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน

วาระที่ 6 การติดตามงาน

วาระที่ 7 อื่น ๆ (ถ้ามี)

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ของท่าน มา ณ โอกาสนี้


                       

                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                              

                                                                    (นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา) 


                                                                      นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย


*หมายเหตุ* : ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เข้าพบเพื่อขอความคิดเห็นสำหรับการพัฒนา
เครื่องต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกำจัดคราบฟิล์มน้ำยางบนจานเครื่องปั่นน้ำยางข้น

 
 
Update :15 กรกฎาคม 2559     เวลา : 10:22:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com