|
 
 
 
วันที่ / Date 3-4/06/2563
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 2/06/2563
1,076.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ที่ TLA 105/2558                                    25  กุมภาพันธ์  2558

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558


          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่  14  มีนาคม   2558  เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


*************  กำหนดการ ***************

วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม  2558

   9.30 น. - 10.00 น.  ลงทะเบียน (ณ ห้องทองเอก โรงแรม หรรษาเจบี หาดใหญ่ )  
 10.00 น. – 11.00 น.   บรรยายเรื่อง “ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับการพัฒนาตลาดยางพาราไทย”
                                    โดย :  นายวิวัฒน์  ตีระวนิชพงศ์  
                                    กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
  11.00 น. - 12.00 น.   เสวนาเรื่อง “ ภาวะเศรษฐกิจโลก กับ ธุรกิจยางพาราไทย ปี 2558 ”  
                                    โดย : ตัวแทน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
                                    ตัวแทน ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
                                    (ดำเนินการเสวนาโดย : นายพงศ์นเรศ  วนสุวรรณกุล)
  12.00 น. - 13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง
  13.00 น. - 14.00 น.   บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยด้านยางพารากับการพัฒนายางพาราไทย”
                                    โดย : ดร. วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์ 
                                    ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  14.00 น. - 15.30 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
                                      วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                                      วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
                                      วาระที่ 3  เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และกิจกรรมประจำปี 2557
                                      วาระที่ 4  เรื่องรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
                                      วาระที่ 5  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
                                      วาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา
                                      วาระที่ 7  อื่น ๆ  (ถ้ามี)              


         จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 
 
Update :13 มิถุนายน 2558     เวลา : 15:29:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com