|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556

ที่ TLA 066/2556                                      10  กุมภาพันธ์  2556

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

เรียน  คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.    แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
                        
          ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2556
เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรม หรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
          วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2555
          วาระที่ 3  เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และกิจกรรมประจำปี 2555
          วาระที่ 4  เรื่องรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555
          วาระที่ 5  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
          วาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา
                       (6.1)  พิจารณาเพิ่มค่าบำรุงประจำปี จากสมาชิกสามัญ ดังนี้
                               (6.1.1)  เพิ่มค่าบำรุงประจำปี จาก 2,000 บาท เป็น 5,000 บาท หรือ
                               (6.1.2)  เพิ่มค่าบำรุงประจำปี จาก 2,000 บาท เป็น 10,000 บาท
          วาระที่ 7  อื่น ๆ  (ถ้ามี)
  
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                                                   ขอแสดงความนับถือ
                                                                                             
                                                                          
 
                                                           
                                                                              

 
 
Update :29 มกราคม 2556     เวลา : 14:32:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com