|
 
 
 
วันที่ / Date 4-7/07/2563
41.60 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 3/07/2563
1,125.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2555

 

ที่ TLA 173/2555                            22  พฤศจิกายน  2555
เรื่อง  ขอเชิญประชุม
เรียน  คณะกรรมการบริหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
           ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2555 ในวันพฤหัสบดี
ที่  13 ธันวาคม  2555  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
            (1.1)  รายงานการเข้าพบ รมช. กระทรวงเกษตรฯ และทีมที่ปรึกษา นายกสมาคมฯ
                     ได้ยื่นหนังสือ เสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขปัญหาราคายาง
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2555
วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา
            (4.1)  พิจารณา สมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
                           -  บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด
            (4.2)  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
            (4.3)  การจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2556
            (4.4)  พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2555
            (4.5)  พิจารณาเงินเดือนพนักงาน  ประจำปี 2556 
            (4.6)  อื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 5  การติดตามงาน
วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้
                                     
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                        
                                                                                            
                                                      
                                                                                                   
                                                                                 

 
 
Update :24 ธันวาคม 2555     เวลา : 11:51:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com