นายถาวร  เรืองวรุณวัฒนา
นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา
นายกสมาคม
     
นายพิบูลย์  พันธุ์พิพัฒน์ นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
อุปนายกฝ่ายบริหาร เลขาธิการสมาคม อุปนายกฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดยางพารา
     
นายเดชา  มีสวน ทพ.พินิต เหล่าสุนทร นายสมพร ธรรมชาติ
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการต่างประเทศ
     
นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล นายสุธี  อรุโณประโยชน์ นายสุเทพ เดชานุรักษ์
อุปนายกฝ่ายคุณภาพและสัญญา อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายพัฒนา
     
นายชำนาญ  นพคุณขจร นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายอนุชิต จิโรจโชติชัย
อุปนายกฝ่ายติดตามนโยบายรัฐบาล อุปนายกฝ่ายระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ อุปนายกฝ่ายวัตถุดิบและผลิต
     
นายพิสิษฐ์ เจริญพีระภิญโญ นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต นายพิศิษฐ์ อังคสุวรรณ
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ อุปนายกฝ่ายกฎหมายแรงงาน ฝ่ายการพัฒนาต้นทุนการผลิต
     
นายซือหยาง แซ่หลี นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเทพ
เหรัญญิก อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
     
นายอภิพัฒน์ วิทักขมนตรี นายสุพร วีรจินดาพงษ์ นายชัยธนัตถ์ สินธุนนท์
ฝ่ายการสื่อสาร ฝ่ายความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน นายทะเบียน
     
นายสิริวัตร ตันธนะทรัพย์ นายสมพงศ์ สิมาพัฒนพงศ์ นายวงค์วิทย์ เสาวธารพงค์
ปฎิคม ฝ่ายพลังงานและปัจจัยการผลิต ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
     
   
นายหลิน เฉิน จุย นางสาวอรรมณ์ ภัชวิกัยพัฒน์  
ฝ่ายการจัดการระบบขนส่ง รองเลขาธิการสมาคม