นายถาวร  เรืองวรุณวัฒนา
นายอภิชาติ  พันธุ์พิพัฒน์
นายกสมาคม
นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล นายไชยยศ  สินเจริญกุล
อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดยางพารา อุปนายกฝ่ายระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
     
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต นายชำนาญ  นพคุณขจร นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ
อุปนายกฝ่ายพัฒนา อุปนายกฝ่ายติดตามนโยบายรัฐบาล อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
     
นายสุธี  อรุโณประโยชน์ นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล นายอนุชิต จิโรจโชติชัย
อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายคุณภาพและสัญญา อุปนายกฝ่ายวัตถุดิบและผลิต
     
นายเดชา  มีสวน นายสมพงศ์  สิมาพัฒนพงศ์ นายสมพร  ธรรมชาติ
เลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก
     
นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล นายสุชาติ เตชานุรักษ์ นายพินิต เหล่าสุนทร
ปฎิคม ฝ่ายการจัดการระบบขนส่ง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
     
นายอภิพัฒน์ วิทักขมนตรี นางสาวสุดธิดา ทันตานนท์ นายเจษฎา รักษ์ศรีทอง
ฝ่ายการสื่อสาร ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ ฝ่ายกฎหมายและข้อบังคับ
     
นายพิสิษฐ์ เจริญพีระภิญโญ นางสาวอำไพ วงจันทร์วิศาล นายซือหยาง แซ่หลี
ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายพลังงานและปัจจัยการผลิต ฝ่ายการต่างประเทศ
     
นายสุพร วีรจินดาพงษ์ นายพิศิษฐ์ อังคสุวรรณ นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเทพ
ฝ่ายความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ฝ่ายการพัฒนาต้นทุนการผลิต ฝ่ายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี