นายถาวร  เรืองวรุณวัฒนา
นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา
นายกสมาคม
     
นายชำนาญ  นพคุณขจร นายเดชา  มีสวน นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ
อุปนายกฝ่ายติดตามนโยบายรัฐบาล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
     
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต นายพิบูลย์  พันธุ์พิพัฒน์ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล
อุปนายกฝ่ายกฎหมายแรงงาน อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดยางพารา
     
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายสุเทพ เดชานุรักษ์ นายสุธี  อรุโณประโยชน์
อุปนายกฝ่ายระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ อุปนายกฝ่ายพัฒนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ
     
นายอนุชิต จิโรจโชติชัย นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล
อุปนายกฝ่ายวัตถุดิบและผลิต อุปนายกฝ่ายคุณภาพและสัญญา เลขาธิการสมาคม
     
นายซือหยาง แซ่หลี นายอธิคุณ สินธุนนท์ ทพ.พินิต เหล่าสุนทร
เหรัญญิก นายทะเบียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
     
นายพิศิษฐ์ อังคสุวรรณ นายพิสิษฐ์ เจริญพีระภิญโญ นายสุชาติ เตชานุรักษ์
ฝ่ายการพัฒนาต้นทุนการผลิต ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายการจัดการระบบขนส่ง
     
นางสาวสุดธิดา ทันตานนท์ นายสุพร วีรจินดาพงษ์ นายสมพร ธรรมชาติ
ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ ฝ่ายความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ฝ่ายการต่างประเทศ
     
นางสาวอำไพ วงจันทร์วิศาล นายอภิพัฒน์ วิทักขมนตรี นางสาวอมรรัตน์ ขวัญเทพ
ฝ่ายพลังงานและปัจจัยการผลิต ฝ่ายการสื่อสาร ฝ่ายอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
     
   
  นายคชา ขวัญมงคลศิลป์  
  ปฎิคม