ความเคลื่อนไหวราคาน้ำยางสดชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)   
เดือน/ปี ท้องถิ่น ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
น้ำยางสด น้ำยางสด
4 กันยายน 2560 53.00 -
5 กันยายน 2560 54.00 -
6 กันยายน 2560 55.00 -
7 กันยายน 2560 55.00 -
8 กันยายน 2560 56.00 -
11 กันยายน 2560 55.50 -
12 กันยายน 2560 54.00 -
13 กันยายน 2560 54.50 -
14 กันยายน 2560 55.00 -
15 กันยายน 2560 55.00 -
18 กันยายน 2560 53.00 -
19 กันยายน 2560 51.50 -
20 กันยายน 2560 50.50 -
ค่าเฉลี่ย 54.00

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : (ราคาประมูล)  สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                (ราคาท้องถิ่น)  สอบถามข้อมูลของผู้ประกอบการบางราย