ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 พฤษภาคม 2561 47.00 1220.00
2 พฤษภาคม 2561 47.00 1220.00
3 พฤษภาคม 2561 47.00 1220.00
4 พฤษภาคม 2561 47.00 1215.00
5 พฤษภาคม 2561 47.00 1215.00
6 พฤษภาคม 2561 47.00 1215.00
7 พฤษภาคม 2561 47.00 1215.00
8 พฤษภาคม 2561 47.00 1230.00
9 พฤษภาคม 2561 48.00 1230.00
10 พฤษภาคม 2561 48.50 1240.00
11 พฤษภาคม 2561 49.00 1250.00
12 พฤษภาคม 2561 49.50 1250.00
13 พฤษภาคม 2561 49.50 1250.00
14 พฤษภาคม 2561 49.50 1260.00
15 พฤษภาคม 2561 49.50 1240.00
16 พฤษภาคม 2561 49.00 1230.00
17 พฤษภาคม 2561 48.50 1220.00
18 พฤษภาคม 2561 48.00 1230.00
19 พฤษภาคม 2561 49.00 1230.00
20 พฤษภาคม 2561 49.00 1230.00
21 พฤษภาคม 2561 49.00 1250.00
22 พฤษภาคม 2561 50.00 1260.00
23 พฤษภาคม 2561 50.00 1260.00
24 พฤษภาคม 2561 50.00 -
ค่าเฉลี่ย 48.42 1233.91