ความเคลื่อนไหวราคาน้ำยางสดชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)   
เดือน/ปี ท้องถิ่น ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
น้ำยางสด น้ำยางสด
1 พฤศจิกายน 2560 43.00 -
2 พฤศจิกายน 2560 43.00 -
3 พฤศจิกายน 2560 43.00 -
6 พฤศจิกายน 2560 44.50 -
7 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
8 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
9 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
10 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
13 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
14 พฤศจิกายน 2560 45.50 -
15 พฤศจิกายน 2560 46.00 -
16 พฤศจิกายน 2560 45.00 -
17 พฤศจิกายน 2560 44.00 -
20 พฤศจิกายน 2560 41.50 -
21 พฤศจิกายน 2560 40.50 -
22 พฤศจิกายน 2560 40.50 -
23 พฤศจิกายน 2560 40.50 -
24 พฤศจิกายน 2560 41.50 -
ค่าเฉลี่ย 43.67

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : (ราคาประมูล)  สำนักตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                (ราคาท้องถิ่น)  สอบถามข้อมูลของผู้ประกอบการบางราย