ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 กุมภาพันธ์ 2561 42.50 1160.00
2 กุมภาพันธ์ 2561 42.50 1170.00
3 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1170.00
4 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1170.00
5 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1190.00
6 กุมภาพันธ์ 2561 45.00 1190.00
7 กุมภาพันธ์ 2561 45.00 1185.00
8 กุมภาพันธ์ 2561 44.50 1180.00
9 กุมภาพันธ์ 2561 44.00 1160.00
10 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1160.00
11 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1160.00
12 กุมภาพันธ์ 2561 43.00 1140.00
13 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1145.00
14 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1145.00
15 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1150.00
16 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1150.00
17 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1150.00
18 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1150.00
19 กุมภาพันธ์ 2561 42.00 1150.00
20 กุมภาพันธ์ 2561 42.50 -
ค่าเฉลี่ย 42.90 1161.84