ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 ธันวาคม 2561 34.00 910.00
2 ธันวาคม 2561 34.00 910.00
3 ธันวาคม 2561 34.00 930.00
4 ธันวาคม 2561 35.00 940.00
5 ธันวาคม 2561 35.00 940.00
6 ธันวาคม 2561 35.00 945.00
7 ธันวาคม 2561 35.50 945.00
8 ธันวาคม 2561 35.50 945.00
9 ธันวาคม 2561 35.50 945.00
10 ธันวาคม 2561 35.50 945.00
11 ธันวาคม 2561 35.50 945.00
12 ธันวาคม 2561 35.50 950.00
13 ธันวาคม 2561 35.50 960.00
14 ธันวาคม 2561 36.00 960.00
15 ธันวาคม 2561 36.00 960.00
16 ธันวาคม 2561 36.00 960.00
17 ธันวาคม 2561 36.00 965.00
18 ธันวาคม 2561 36.50 975.00
19 ธันวาคม 2561 37.00 -
ค่าเฉลี่ย 35.42 946.11