ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 กันยายน 2561 40.00 1045.00
2 กันยายน 2561 40.00 1045.00
3 กันยายน 2561 40.00 1045.00
4 กันยายน 2561 40.00 1040.00
5 กันยายน 2561 40.00 1040.00
6 กันยายน 2561 40.50 1040.00
7 กันยายน 2561 40.50 1040.00
8 กันยายน 2561 40.50 1040.00
9 กันยายน 2561 40.50 1040.00
10 กันยายน 2561 40.50 1035.00
11 กันยายน 2561 40.00 1035.00
12 กันยายน 2561 40.00 1035.00
13 กันยายน 2561 40.00 1035.00
14 กันยายน 2561 40.00 1040.00
15 กันยายน 2561 40.00 1040.00
16 กันยายน 2561 40.00 1040.00
17 กันยายน 2561 40.00 1040.00
18 กันยายน 2561 40.00 1040.00
19 กันยายน 2561 40.00 1040.00
20 กันยายน 2561 40.00 1050.00
21 กันยายน 2561 40.50 1050.00
22 กันยายน 2561 40.50 1050.00
23 กันยายน 2561 40.50 1050.00
24 กันยายน 2561 40.50 1050.00
25 กันยายน 2561 40.50 -
ค่าเฉลี่ย 40.20 1041.88