ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 กรกฏาคม 2563 42.80 1125.00
2 กรกฏาคม 2563 42.00 1125.00
3 กรกฏาคม 2563 41.80 1125.00
4 กรกฏาคม 2563 41.60 1125.00
5 กรกฏาคม 2563 41.60 1125.00
6 กรกฏาคม 2563 41.60 1125.00
7 กรกฏาคม 2563 41.60 -
ค่าเฉลี่ย 41.86 1125.00