ความเคลื่อนไหวราคาซื้อน้ำยางสด - ราคาขายน้ำยางข้น ( TLA PRICE )   
วัน/เดือน/ปี ราคาซื้อน้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน (บาท/กก.) ราคาขายน้ำยางข้น F.O.B. กรุงเทพ (BULK)
FIELD LATEX PURCHASE AT EX-FACTORY
(THB/Kg.)
TLA F.O.B. BANGKOK LATEX PRICE IN BULK
(USD/MT)
1 มีนาคม 2562 45.00 1185.00
2 มีนาคม 2562 45.50 1185.00
3 มีนาคม 2562 45.50 1185.00
4 มีนาคม 2562 45.50 1215.00
5 มีนาคม 2562 47.50 1230.00
6 มีนาคม 2562 48.25 1250.00
7 มีนาคม 2562 49.50 1260.00
8 มีนาคม 2562 50.00 1260.00
9 มีนาคม 2562 50.00 1260.00
10 มีนาคม 2562 50.00 1260.00
11 มีนาคม 2562 50.00 1270.00
12 มีนาคม 2562 50.00 1270.00
13 มีนาคม 2562 50.00 1280.00
14 มีนาคม 2562 50.20 1280.00
15 มีนาคม 2562 50.30 1280.00
16 มีนาคม 2562 50.30 1280.00
17 มีนาคม 2562 50.30 1280.00
18 มีนาคม 2562 50.30 1280.00
19 มีนาคม 2562 50.50 1287.00
20 มีนาคม 2562 50.50 -
ค่าเฉลี่ย 48.96 1252.47