11  มกราคม  2554  ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ.บี หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

กรรมการบริหาร – สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

13  มกราคม  2554

เข้าร่วมสัมมนา “วิธีการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ณ ห้องเกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
20  มกราคม  2554 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการส่งออก ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
4  กุมภาพันธ์  2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2554
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
15  กุมภาพันธ์  2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 1/2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
4  มีนาคม  2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2554
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 
18  มีนาคม  2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 2/2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
 23  มีนาคม  2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2554
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
29  มีนาคม  2554 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ.บี หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

กรรมการบริหาร – สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
21  เมษายน  2554 เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรึกษาการให้สิทธิ
ชำระเงินสงเคราะห์ในอัตราเดิม สมาคมยางพาราไทย

ณ ห้อง 1403 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
22  เมษายน  2554 เข้าร่วมประชุมเรื่อง ปัญหาการทำประกันภัยของธุรกิจยางพารา
สมาคมยางพาราไทย ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
28  เมษายน  2554 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 44
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
6  พฤษภาคม  2554 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาสถานการณ์ยางพาราและมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคายาง  ครั้งที่ 1/2554 กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
11  พฤษภาคม  2554 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้ายางพารา
จังหวัดสงขลาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
13  พฤษภาคม  2554  เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เงิน CESS กับอนาคตยางพาราไทย”
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย

ณ ห้องสมิหรา A โรงแรม DALLCHI  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย สมาชิกฯ เข้าร่วมประชุม

 
19  พฤษภาคม  2554    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิชำระ
เงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตราเดิม
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องปรชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
 3  มิถุนายน  2554  เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานฯ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
7  มิถุนายน  2554    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี
ครั้งที่ 1/2554/1
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
9  มิถุนายน  2554 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย ?”  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยความสนับสนุนของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

 ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
 9  มิถุนายน  2554  เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง โจทย์วิจัยด้านยางพาราเพื่อการจัดเครือข่าย
วิจัยนานาชาติ Rubber Latex สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
10  มิถุนายน  2554     เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านไม้ยางพาราและยางพารา
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้

ณ ห้องประชุมทางไกล (ห้อง 210) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
10  มิถุนายน  2554    เข้าร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ชำระเงินสงเคราะห์ (CESS) ในอัตราเดิม
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องประชุมอาคารศรีโบชัยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
16  มิถุนายน  2554  เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น “ยางพาราล่วงหน้า” : พัฒนาอย่างไร
ให้ประสบความสำเร็จ”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ณ โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา  หาดใหญ่ จ.สงขลา

iconนายกสมาคมน้ำยางข้นไทย  สมาชิกฯ เข้าร่วมประชุม

 
1  กรกฎาคม  2554 ร่วมเป็นเกียรติงาแถลงข่าว งานแสดงสินค้า “Canton Fair หรือ กว่างโจว์แฟร์”
ครั้งที่ 110 และพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่าง สำนักงานการค้า
ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ หอการค้าจังหวัดสงขลา
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา  สำนักงานการค้า
ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสงขลา

ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี โรงแรม ลี การ์เด้นส์พลาซ่า  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
1  กรกฎาคม  2554 ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจ.บี หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

icon กรรมการบริหาร – สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
7  กรกฎาคม  2554  ร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
8  กรกฎาคม  2554 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง อัพเดท กฎ ระเบียบ และลู่ทางการค้าการลงทุนในตลาด
มาเลเซีย และเข้าร่วมคณะผู้แทนการค้า : Business Matching ไปเยือนประเทศ
มาเลเซีย

สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)

ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
21  กรกฎาคม  2554  เข้าร่วมประชุม สมาคมการค้ากลุ่มสินค้าเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2554 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ สรบุญเรือง หอการค้าไทย  กรุงเทพฯ

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
22  กรกฎาคม  2554  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย

ณ ห้องพาโนรารา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม
         ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
27  กรกฎาคม  2554 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2555 – 2559
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา  หาดใหญ่  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
28  กรกฎาคม  2554 เข้าร่วมประชุ่มรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรม  SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2554
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุมหลาโอน ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
29  กรกฎาคม  2554 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงิน
สงเคราะห์การทำสวนยาง (CESS) ต่อการผลิตและการค้ายางพาราของประเทศ”
สำนักงานสภาที่ปรึษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ณ ห้องสงขลา เอ โรงแรม ไดอิชิ  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

icon นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย  สมาชิกฯ  เข้าร่วมประชุม

 
29  กรกฎาคม  2554 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความพร้อมแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย
ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
2  สิงหาคม  2554    เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการพัฒนา
ยางพาราเพื่อพิจารณาศึกษาการดำเนินธุรกิจการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
เบื้องต้นที่ใช้เป็นวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม  

 
5  สิงหาคม  2554    เข้าร่วมรับฟังนวัตกรรมการสร้างมลพิษอุตสาหกรรมน้ำยางข้นให้มีมูลค่า
ภายใต้หัวข้อ “การนำกลไกทางเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี และ CDM มาใช้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุมเลขที่ 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
19  สิงหาคม  2554  เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ร่วมสังเคราะห์ผลงานวิจัยการยางพารา...เพื่อพัฒนาต่อยอด”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรม เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
26  สิงหาคม 2554   เข้าร่วมประชุม เรื่อง “นวัตกรรมการหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางพารา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
30  สิงหาคม  2554   เข้าร่วมการเสวนา F.T.I. Economic Focus ครั้งที่ 5/2554 เรื่อง “วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย...?
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายเศรษฐกิจและโลจิสติกส์

ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
1  กันยายน  2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 3/2554
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
2  กันยายน  2554   เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ”
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
7  กันยายน  2554   เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม “The 1 th Sino – Thai Symposium of Rubber Industry ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม  

 
7  กันยายน  2554  เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาคมน้ำยางข้นไทย ร่วมกับสมาคมยางพาราไทย
ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร

iconนายกสมาคมน้ำยางข้นไทย และคณะกรรมการ เข้าพบ รมช.

 
28  กันยายน  2554  เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “อุตสาหกรรมยางพาราไทย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 1 โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
 อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 
 7  ตุลาคม  2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2554
สมาคมน้ำยางข้นไทย


ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 
16-21 ตุลาคม  2554  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการยาง TC 45 ขององค์การมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ISO)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม