25  มีนาคม  2553

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทยเข้า ร่วมประชุม

 

22  เมษายน  2553

เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรมยางพารา    ครั้งที่ 2/2553
คณะทำงาน จัดทำ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรมยางพารา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

26  เมษายน  2553

เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ณ ห้องประชุมบุญรอด- นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 พพ. กรุงเทพมหานคร

  กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

12  พฤษภาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง REACH : ฝ่าด่านกฎหมายสารเคมีของยุโรป
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ

ณ ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

14  พฤษภาคม  2553

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 1/2553
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

20  พฤษภาคม  2553

เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อดัชนีชี้วัดประสิทธิผล
การบริหารจัดการ (KPls) และร่างคู่มือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (MIS)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

25  พฤษภาคม  2553

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 3/2553/7 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
  

เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

 4  มิถุนายน  2553

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2553
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร

นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

11  มิถุนายน  2553

เข้าร่วมประชุม “ระดม/รับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ต่อร่าง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. ........ ฉบับประชาชน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ณ ห้องไทยทักษิณ ชั้น 1 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
  

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

22  มิถุนายน  2553

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2553/5   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

25  มิถุนายน  2553

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 3/2553
 คณะทำงานจัดทำ Roadmap โลจิสติกส์อุตสาหกรรมยางพารา
ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร

  เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

1  กรกฎาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา ระดมความคิดเห็นของภาคเกษตร ในเรื่องการจัดทำ
ความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป
คณะอนุกรรมการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเกษตร ในเรื่องการจัดทำ
ความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป

ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

15  กรกฎาคม  2553  

เข้าร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการภาคเดกชน
ในการจัดทำ ความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป เรื่อง “เอกชนไทย
คิดอย่างไร พร้อมหรือไม่ ต่อ THAI – EU – FTA
   คณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเกษตร ในเรื่อง การจัดทำความ ตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  
ณ โรงแรม โซฟีเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

  เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม


3  สิงหาคม  2553เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ลู่ทางการค้า การลงทุนตลาดอินเดีย”
สถาบันฝึกอบรม การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
การส่งออก ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

5  สิงหาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา “สมาคมการค้าเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ณ ห้องบอลล์รูม  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  (ราชดำริ) กรุงเทพมหานคร


เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

6  สิงหาคม  2553

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

 6  สิงหาคม  2553

เข้าร่วมงาน “SMEs ไทยเข้มแข็ง 2010” จังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมเปิดงาน

 

27  สิงหาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความไม่แน่นอน”
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 10 โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ. หาดใหญ่   จ. สงขลา 

ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

31  สิงหาคม  2553

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดเก็บ เงินสงเคราะห์ในอัตราเดิมและแนวทาง
การตรวจสอบปริมาณยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  
ณ ห้องประชุมรัษฎา
ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรุงเทพฯ

  เลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

 10  กันยายน  2553

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
  


สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

21  ตุลาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริม SMEs “บทบาท BOI
กับการส่งเสริม SMEs ไทย”
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานส่งเสริมการลงทุน

ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

 22  ตุลาคม  2553

เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย 2010” AIS BUSTNESS FORUM : ECOSYSTEM ธุรกิจเกื้อกูล เศรษฐกิจก้าวไกล หัวข้อ “เศรษฐกิจ ด้ามขวานทองไทย ก้าวไกล     และเกื้อกูล”
หอการค้าไทย ร่วมกับ AIS

ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

 30  พฤศจิกายน  2553

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง นโยบาย เครื่องมือ และกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

iconผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

13  ธันวาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (MIS)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   เชิงเศรษฐนิเวศ (Eco – efficency) ในภาคอุตสาหกรรม (MIS for SMI) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา สุคนธา หาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

15  ธันวาคม  2553

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2553
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมน้ำยางข้นไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

17  ธันวาคม  2553

เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างเกราะคุ้มกันผู้ส่งออก SME รองรับต่อสภาวะ
การแข่งค่าของเงินบาท  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐ

ณ ห้องสิงห์ทอง โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย  เข้าร่วมประชุม

 

22  ธันวาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อร่าง
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ......... สภาผู้แทนราษฎร

ณ ห้องประชุม สันนิบาตสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

24  ธันวาคม  2553

เข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาวงการยางพาราไทย ภายใต้การปรับเงิน
CESS อัตราใหม่ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

27  ธันวาคม  2553

เข้าร่วมประชุม กับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาให้สิทธิชำระเงินสงเคราะห์ (CESS)ในอัตราเดิม  สมาคมยางพาราไทย
  
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
บางขุนนนท์  กรุงเทพมหานคร


iconเลขานุการ นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม