21  มกราคม  2552

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา ครั้งที่ 3-1/2552 กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร   

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม  

 

12  มีนาคม  2552

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ.บี.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

2   เมษายน  2552

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องประชุม สุนทรหงส์ลดารมภ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

23  เมษายน  2552

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556  ครั้งที่ 2/2552 (ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ) สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

28  พฤษภาคม 2552

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสถานการณ์ตลาดและราคายางปัจจุบัน สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องประชุม อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
บางเขน  กรุงเทพมหานคร

อุปนายกสมาคมฯ เป็นวิทยากร

 

5-6 มิถุนายน  2552

เข้าร่วมการปรุชุมวิชาการยางพารา “รวมพลังวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

5  มิถุนายน  2552

เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน มหกรรมธุรกิจสร้างอาชีพ (RAINBOW FAIR 2009)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

 

12  มิถุนายน  2552

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 1/2552
สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

25  มิถุนายน  2552

เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์” ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาฐานข้อมูล สิ่งแวดล้อมของการผลิตยางธรรมชาติ”
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)

ณ ห้องถุงเงิน ชั้น 1 โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมอบรม

 

3 กรกฎาคม  2552

เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ยางพารา
กรมวิชาการเกษตร

ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

 9  กรกฎาคม  2552    

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การลงทุนอุตสาหกรรมยางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างผู้แทนฝ่ายไทย และคณะบริหาร
จาก  Guangdong Agribusiness Group Corporatio
จัดโดย กรมวิชาการเกษตร

ณ โรงแรมหนองคายแกรนด์  จังหวัดหนองคาย

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

10  กรกฎาคม  2552 

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ห้องเก้าแสน (ชั้น 9 ) โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา

 

14  กรกฎาคม  2552     

เข้าร่วมสัมมนา “ธุรกิจ ติดปีกด้วย....ซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ การทำธุรกิจให้เกิดกำไร
และการทำตลาดแบบ e – Marketing
สภาอุตสาหกรรม  จังหวัดสงขลา

ณ ห้องแกรนด์บอลลูม บี โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา  


24 กรกฎาคม  2552เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ครั้งที่ 8 “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)”
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ณ. ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมใบเทค กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

29  กรกฎาคม  2552

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎระเบียบ และการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2552/2
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 4201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

6-8 สิงหาคม  2552

เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้า และนวัตกรรมยางพารา ครั้งที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 7 สิงหาคม  2552

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเด็นทางการค้า ครั้งที่ 1/2552/1
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

10  สิงหาคม  2552

เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง “กระบวนการจัดการผลผลิตในรูปแบบน้ำยางสด
และร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำยางสด และแนวทาง
พัฒนาโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น
                                                สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดปัตตานี
ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

 

19  สิงหาคม  2552

เข้าร่วมสัมมนา “บทบาทสมาคมการค้าเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 3  กันยายน  2552

เข้าร่วมสัมมนาฟังความเห็นของประชาชนต่อบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง
อาเซียนและจีนว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านมาตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิคและการตรวจสอบและรับรอง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร


กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

4  กันยายน  2552 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 2/2552 สมาคมน้ำยางข้นไทย

                                               

ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 7  กันยายน  2552 

เข้าร่วมงาน APEC CEO Summit 2009 Luncheon Update @Thailand
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 10  กันยายน  2552

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ “การอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย”
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร)

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

11  กันยายน  2552

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3/2552/3   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 4201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

11  กันยายน  2552 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 3/2552 สมาคมน้ำยางข้นไทย

                                               

ณ ภัตตาคารต่อฮวด ห้อง VIP 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

17  กันยายน  2552       

เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง”ร่างกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต
มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร” คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร)

ณ ห้องโลตัส โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

21  กันยายน  2552    

เข้าร่วมงานสัมมนา “เมื่อโลกมุ่งสู่ Low – Carbpm : วิกฤตหรือโอกาส
สำหรับประเทศไทย”   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพฯ

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

  28  กันยายน  2552

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้
สำนักวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

30  กันยายน  2552

เข้าร่วมสัมมนา “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2552” สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ ห้องสุคนธา โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

 2  ตุลาคม  2552

เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และนำความคิดเห็น เรื่อง อาเซียน – รัฐอ่าวอาหรับ จุดเชื่อมธุรกิจอาเซียนตะวันออกกลาง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม เรดิสัน กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 16  ตุลาคม  2552

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเศรษฐกิจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
วาระ ประจำปี 2552 – 2553 ครั้งที่ 2/2552
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง
หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

26-30 ตุลาคม  2552

เข้าร่วมประชุม ISO/TC 45 Rubber And products ครั้งที่ 57
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization –ISO)

ณ เมือง Cochin, Kerala สาธารณรัฐอินเดีย

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

6 พฤศจิกายน  2552

เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง อนาคตเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคใต้
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ (สโมสร) ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

11  พฤศจิกายน  2552

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎระเบียบและการค้า
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4/2552/4
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 4201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

 30 พฤศจิกายน  2552

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2552/2
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

4  ธันวาคม  2552

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจหลังวิกฤต :
ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย”
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา


iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

8  ธันวาคม  2552

เข้าร่วมประชุมหารือท่าทีต่อการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
ประเทศไทย และปากีสถาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม Board room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ                               

icon กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

16 ธันวาคม  2552

เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจปี 53 ปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ”
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ณ Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม

 

18 ธันวาคม  2552

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย ครั้งที่ 4/2552 สมาคมน้ำยางข้นไทย

ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconกรรมการ – ตัวแทน  เข้าร่วมประชุม