28  มกราคม  2551

เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “อดีต ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางพาราไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพาราในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                  

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

28  กุมภาพันธ์  2551 

เข้าร่วมประชุมเรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 : มาตรการกำกับดูแล และการบังคับใช้
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ โรงแรม เจ.บี หาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

4 มีนาคม  2551

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2551
สมาคมน้ำยางขั้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

20  มีนาคม  2551

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

21-22 มีนาคม  2551 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

21  มีนาคม  2551

เข้าร่วมการประชุมเสวนา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แผนกลยุทธเพื่อยกระดับ
ศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
ณ ห้องสมิหรา เอ ชั้น 2 โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

17  เมษายน  2551              

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2551
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

28  เมษายน  2551              

เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยาง
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ ห้องประชุมอาคารศรีโบไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการ -  ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

7  พฤษภาคม  2551            

เข้าร่วมประชุม การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
“ผลิตภัณฑ์ยาง-วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง”
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
ณ ห้อง 720 ชั้น 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

29  พฤษภาคม  2551          

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย
ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

9  มิถุนายน  2551               

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับยางพารา
สภาการยางพาราแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร           

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

13  มิถุนายน  2551             

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2551
สมาคมน้ำยางขั้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

18  มิถุนายน  2551             เข้าร่วมประชุมหารือในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตร
แห่งชาติ พ.ศ. .......... สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 2303 อาคารจรูญศรีบุญเรือง หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

26  มิถุนายน  2551             

เข้าร่วมการสัมมนา “วันแห่งการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา”
และ “พลังงานทดแทน : ทางออกในการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมยางพารา”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนา

 

25-26 กรกฎาคม  2551      

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา
กรมวิชาการเกษตร
ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

5  สิงหาคม  2551                ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “คลัสเตอร์ช่วยเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยได้อย่างไร?”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ โรงแรม เจ บี  หาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากร

 

18-19 สิงหาคม  2551

เข้าร่วมอบรมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย ช่วยลดภาวะโลกร้อน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ,    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมอบรม

 

5  กันยายน  2551 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2551
สมาคมน้ำยางขั้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

15  ตุลาคม  2551 เข้าร่วมประชุม  3 rd  Working Group of Stabilization on Natural Rubber Prices  (WGSNRP) Meeting  INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED (IRCo)
ณ The Board Room, 9 th  Floor The Imperial  Queen’s Park Hotel  กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

16  ตุลาคม  2551 เข้าร่วมประชุม  31 st Committee on Strategic Market Operation  (CSMO)  Meeting  INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED   (IRCo) 
ณ The Board Room, 9 th  Floor The Imperial  Queen’s Park Hotel  กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

 21  ตุลาคม  2551

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางธรรมชาติ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์วิจัยยางสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

31  ตุลาคม  2551

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2551
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

iconสมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

20  พฤศจิกายน 2551         เข้าร่วมงาน 101 Members
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

21  พฤศจิกายน 2551        

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ ห้องประชุมผู้บริหารอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

icon นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

  26  พฤศจิกายน  2551

เข้าร่วมสัมมนายางประจำปี (Annual Rubber Conference)
สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC)            
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

8  ธันวาคม  2551 เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาราคายาง
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร

iconนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

9  ธันวาคม  2551

เข้าร่วมประชุม ระหว่าง กว. 608 ครั้งที่ 19-4/2551 และ กว. 253 ครั้งที่ 315-10/2551 
กรรมการวิชาการ คณะที่ 608 มาตรฐานน้ำยางข้น / กว. 253 มาตรฐานยาง
ณ ห้องประชุมหมายเลข 403  อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

iconกรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

  11  ธันวาคม  2551

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCo กับ CSMO  
บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด
ที่เมืองบอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

16  ธันวาคม  2551

เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

iconผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

24  ธันวาคม  2551

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2551
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ภัตตาคารต่อฮวด  ห้อง VIP 2  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

26  ธันวาคม  2551

เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา

iconผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม