12 มกราคม 2549 

ร่วมสัมมนาวิชาการ และเสนอผลงานทางวิชาการด้าน “อุตสาหกรรมยางพารา”
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ณ อาคารบรรณาสารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

21 มกราคม 2549 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

24 มกราคม 2549

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้าของสมาคมน้ำยางข้นไทย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันสินค้า ประเภทน้ำยางข้น เข้าซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สมาคมน้ำยางข้นไทย ร่วมกับ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

26 มกราคม 2549

เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องมาตรฐานน้ำยางข้น
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม พระพิรุฬ 1-2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร

นายกสมาคมฯ -- กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

31 มกราคม 2549

เข้าร่วมประชุมการพัฒนา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณ ห้องตะกั่วป่า เอ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

7 กุมภาพันธ์ 2549

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2549
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ - กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

17 กุมภาพันธ์ 2549

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

3 มีนาคม 2549

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมาชิกสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

17 มีนาคม 2549

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

21-22 มีนาคม 2549

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการป้อนข้อมูลระบบฐานข้อมูลยางพารา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

30 มีนาคม 2549

ร่วมแถลงข่าว “LATEX : FROM TAP TO TRADE” NEW CONTRACT LACNCH
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ชั้น 15
อาคารซี อาร์ ซี ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมแถลงข่าว

31 มีนาคม 2549

เป็นวิทยาร่วมบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ การผลิตน้ำยางข้นในประเทศไทย
เทคโนโลยี การผลิตน้ำยางข้น ละปัญหาการผลิตในมุมมองของผู้ประกอบการ”
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ โรงแรม เจ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กองเลขาธิการ เป็นวิทยากร

 

3 เมษายน 2549เป็นวิทยากรร่วมการบรรยาย เรื่อง เรื่อง “สถานการณ์ การผลิตน้ำยางข้นในประเทศไทย
เทคโนโลยี การผลิตน้ำยางข้น และปัญหาการผลิตในมุมมองของผู้ประกอบการ”
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ โรงแรมสตาร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

กรรมการ – ตัวแทน เป็นวิทยากร

 

21 เมษายน 2549

เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
“ผลิตภัณฑ์ยาง”
หน่วยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

19 พฤษภาคม 2549

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

25 พฤษภาคม 2549

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นด้านงานวิจัยยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

14 มิถุนายน 2549

เข้าร่วมประชุม คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ฐานข้อมูลยางพารา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9
ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี พี สมิหลา บีซ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

16 มิถุนายน 2549

เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดงาน 1th World Rubber Summit” ครั้งที่ 1/2549
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ณ ห้องประชุม สกย. อาคาร 1 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

30 มิถุนายน 2549

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2549
สมาคมน้ำยางข้นไทย
ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

3 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กและขนาดกลาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124

icon นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

  7 กรกฎาคม 2549

เป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ทิศทางการพัฒนามาตรฐาน
น้ำยาข้นในภาวะวิกฤตอุตสาหกรรมยาง” อภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพ
น้ำยางข้นในความต้องการของสมาคมน้ำยางข้นไทย”
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

icon นายกสมาคมฯ – กรรมการ – ตัวแทน เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

13 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุม “World Rubber summit” ครั้งที่ 6/2549
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ณ ห้องประชุม สกย. อาคาร 1 ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ - ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

14 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วม “การประชุมประมวลโจทย์ วิจัยและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาแบบบูรณาการ
สำหรับพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคใต้
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณ ห้องจุติ โรงแรม เจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon ผู้จัดการสมาคมน้ำยางข้นไทย เข้าร่วมประชุม

 

18 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำแผนกลยุทธ์การส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมการ
สำหรับการประชุม เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเกษตรและป่าไม้ อาเซียน ครั้งที่ 13 (The 13th Mecting of the Joint Committce on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forcst promotion Scheme)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม ชูประกอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน ชั้น 8
กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

  19 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุมหารือ กับสมาคมการค้า
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 4201 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์
กรุงเทพมหานคร

icon กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

11 พฤศจิกายน 2548 

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2548
เรื่องการจัดเก็บภาษีการค้ายาง
สมาคมยางพาราไทย
ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมเจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon กรรมการ – สมาชิก – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม

 

22 กรกฎาคม 2549

เป็นวิทยากรร่วม การจัดงาน “ ครบเครื่องเรื่องการลงทุน ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า”
ในหัวข้อเรื่อ “ รวมพลคนเทรดยางพารา....เทรดอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด”
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

iconกองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากร

  24-25 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การป้อนข้อมูลยางพารา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon  ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าฝึกอบรม

 

25 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการประชุม ITRC ครั้งที่ 8 เมืองบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

icon นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

 

28 กรกฎาคม 2549

เป็นวิทยาร่วม การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสู่ระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพารา ในหัวข้อ ตัวอย่างกรณีศึกษา เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ณ โรงแรมบุญสยาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

icon กรรมการ - ตัวแทน เป็นวิทยากร

 

28 กรกฎาคม 2549

เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา
1. การขาดแคลนวัตถุดิบผลิตยางแท่งด้วยการขออนุญาตนำเข้ายางดิบ
2. เกษตรกรนำชิ้นส่วนของเศษผลิตภัณฑ์ยางและเศษวัสดุอื่นในในยางแผ่นดิบ
เศษยาง และน้ำยางสด
3. การส่งออกยางแผ่นดิบ เศษยาง และน้ำยางสด ทำให้ผู้ประกอบการขาดวัตถุดิบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยยางสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

icon นายกสมาคมฯ - กรรมการ – ตัวแทน เข้าร่วมประชุม