|
 
 
 
วันที่ / Date 24-26/08/2562
38.80 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 23/08/2562
1,058.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   สกก.รัตภูมิ จำกัด แก้วิกฤติราคายาง แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า...ด้วยกลไกลสหกรณ์  new
จากสถานการณ์ราคายางพาราปี 2561 ที่ปรับตัวลดลง ส่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา หลายหน่วยงานได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธีการ ซึ่งการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้านราคายางพาราและยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง
 
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน การรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ รวมไปถึงการนำยางพาราของสมาชิกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และหาช่องทางตลาดมารองรับ เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น
 
นายวรรณะ ขุนเดื่อ ประธานสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นสมาชิกประมาณ 3,300 คน และส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพารา สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราประมาณ 400 ตันต่อปี ต่อมาได้เริ่มแปรรูปยางพารา โดยรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก แล้วนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แต่มูลค่าของยางแผ่นรมควันราคาไม่สูงมากนัก ทางคณะกรรมการสหกรณ์ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่ายางพาราให้มากขึ้น จึงเริ่มผลิตยางลูกขุน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีโครงการ Rubber City ขึ้นที่จังหวัดสงขลา สหกรณ์จึงได้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านทางกลุ่มจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องอัดยางลูกขุน และในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนับสนุนให้สหกรณ์ฯ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การตลาด ได้แก่ เครื่องผสมยางคอมปาวด์ เครื่องอัดขึ้นรูปยางพารา เครื่องฉีดยางพารา และเครื่องอัดก้อน โดยสหกรณ์ฯ ได้สบทบเงินเพิ่มอีก 10% ราคารวม 6 ล้านกว่าบาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอัดก้อน โดยรับจ้างอัดก้อนยางพารา ในราคา 1.40-1.50 บาทต่อกิโลกรัม
 
นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้แปรรูยางพาราเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าบูธและแผ่นยางปูพื้น หลังจากเมื่อเดือนกันยายน 2559 สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา (Natural Rubber Innovation Research Institute) มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การแปรรูป การทำแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ การผสมยางพารา การทำยางคอมปาวด์ การทำการตลาด และในการผลิตสินค้าต่าง ๆ สหกรณ์จะต้องพิจารณาว่าผลิตแล้วมีตลาดรองรับที่แน่นอน สหกรณ์จึงได้เช่าโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ยางเป็นวัตถุดิบปีละประมาณ 200-300 ตัน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายรับซื้อน้ำยางสดจากสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เพื่อนำมาผลิตยางคอมปาวด์ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าบูท แผ่นยางปูพื้น ยางรองพื้นรองเท้า เป็นต้น ซึ่งการผลิตรองเท้าบูธในปัจจุบัน มีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่สหกรณ์ฯ ยังผลิตไม่ทันและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากกำลังการผลิตของเครื่องสามารถผลิตรองเท้าบูธได้สูงสุดเพียง 80 คู่ต่อวันเท่านั้น
 
ส่วนแผ่นยางปูพื้นขณะนี้ได้รับมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว และออเดอร์ส่วนใหญ่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าหลัก และโรงเรียนต่างๆ ที่นำไปปูพื้นสนามเด็กเล่น ซึ่งการแปรรูปยางพารา ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิม 3-5 เท่า โดยสหกรณ์ได้รับซื้อยางพาราสูงกว่าท้องตลาด 1-3 บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิก
 
ปัจจุบัน รองเท้าบูธ รองเท้าแตะ และแผ่นยางปูพื้น ที่สหกรณ์ฯ ผลิตขึ้นนั้น ได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะรองเท้าบูธ ซึ่งทางโรงงานแปรรูปของสหกรณ์ฯ ได้ทำแผนการตลาดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสงขลา และสหกรณ์ชาวสวนยางพาราที่เป็นเครือข่าย ซึ่งในอนาคตสหกรณ์ฯ มีแผนการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทยรับผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราไปจำหน่าย รวมทั้งได้หารือกับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ เพจ Facebook : โรงงานแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และ Line@ : https://line.me/ti/p/_t2qDFwZcW (โรงงานแปรรูปยางพารา) หรือโทร. 09 9409 2277, 08 2436 9969
 
นอกจากนี้ โรงงานแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ได้เปิดให้บุคลากรจากหน่วยงานราชการ เครือข่ายสหกรณ์ และบริษัทเอกชนเข้ามาศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเนื่อง และยังมีผู้ที่มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ จีน และมาเลเซีย เป็นต้น
 
ด้าน นายสุจิน พุทธกูล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด กล่าวว่า ระบบสหกรณ์เป็นเรื่องที่ดีมาก อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะได้รวมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางพาราที่ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้ารวมกันเป็นสหกรณ์ สหกรณ์จะเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้ทั้งด้านสินเชื่อ การส่งเสริมการออมเงิน การส่งเสริมอาชีพ การดูแลเรื่องแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและหาตลาดมารับซื้อผลผลิตให้กับสมาชิก ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านราคายางพารา ทำให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงและยังเมื่อถึงสิ้นปี สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งมาเป็นเงินปันผลคืนให้กับสมาชิกอีกด้วย
 
ที่มา : สยามรัฐ
Update :  14 มกราคม 2562     เวลา : 14:40:24 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com