|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   รมช.เกษตร หารือแนวทางปฏิรูปยางพาราไทยกับตัวแทนชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้  new

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้เข้าพบ ว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางได้นำเสนอข้อเรียกร้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางอาชีพการทำสวนยางและอุตสาหกรรมยางของประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเกษตรกร พื้นที่การปลูกยาง และอุตสาหกรรมยางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นผลสัมฤทธิ์

ทั้งนี้ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทย ได้แก่ 1) การปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งสมาคมดังกล่าวดูแลเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ มีจำนวนหลายแสนคน จึงเสนอให้ปฏิรูปตัวเอง โดยใช้หลักการให้เกษตรกรรายย่อยต้องพึ่งพาตนเองได้ และอยู่อย่างพอเพียง รวมถึงต้องลดการขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ 2) การปฏิรูปสวนยาง ให้เปลี่ยนการทำสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นการทำสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชอื่น ๆ เช่น การปลูกพืชแซมยาง 3) ปฏิรูปการผลิตและการแปรรูป ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ชาวสวนยาง เพื่อรวบรวมน้ำยางมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำการตลาดได้ และ 4) ปฏิรูปการตลาด โดยลดพื้นที่ในการปลูกยาง ไม่จำเป็นต้องปลูกยางเพียงอย่างเดียว จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนพืชอื่นทดแทน ขณะเดียวกันขอให้มีการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีการหารือถึงการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลแนวทางที่สมาคมเสนอมา ให้มีรูปแบบที่มีความชัดเจน ซึ่งจะทำให้การทำสวนยางรายย่อยให้มีความยั่งยืน และเกิดผลในการปฏิบัติ จึงได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ในฐานะที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าเป็นประธานคณะทำงาน โดยกระทรวงเกษตรฯ และสมาคมจะเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาร่วมในคณะทำงานต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมยังได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ขอให้มีตัวแทนเกษตรกรรายย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเรื่องยาง 2) ขอมีส่วนร่วมในการนำเสนอกลยุทธเพิ่มเติมที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี เป็นผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สามารถปฏิบัติได้จริง และ 3) อยากให้มีการปรับปรุงระเบียบภายในของการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 49(5) กรณีกฎหมายให้สามารถนำเงินค่าทำเนียมการนำออกยางร้อยละไม่เกิน 7 ไปเป็นสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จึงอยากเสนอให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยรวมถึงผู้กรีดยางได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนี้ด้วย แต่เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากภาคเกษตรกร แต่ไม่ต้องการให้เป็นการให้แบบสงเคราะห์อย่างเดียว เพื่อให้เงินกองทุนเติบโตขึ้น

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ 

Update :  7 ธันวาคม 2560     เวลา : 09:10:05 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com