|
 
 
 
วันที่ / Date 18/01/2562
38.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 17/01/2562
1,030.00 USD/MT (@ 31.73 B/USD)
  •   กยท.เฟ้นหาผู้จัดการและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ BU เดินหน้าธุรกิจยางพาราเต็มสูบ new

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร เผยว่า กยท. ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั้งภายนอกและภายในที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รวมไปถึง หัวหน้าแผนกจัดซื้อ และหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สามารถประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลประกอบการให้กับองค์กร ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้จัดการ/รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ คือ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารจัดการด้านธุรกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการ การลงทุนและการตลาด ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา ตลาดสินค้าเกษตร ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเหมาะสม

 

สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าแผนกจัดซื้อ) และนักวิชาการเงินและบัญชี 7 (หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี) หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในการยางแห่งประเทศไทย ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มีงบดุลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ถึง 15 ธันวาคม 2560 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th

“การดำเนินธุรกิจของ กยท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจน้องใหม่ เป็นเรื่องที่ท้าทาย ทั้งความรู้ ความสามารถ และนำประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ นอกจากการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลุ่มธุรกิจยาง ที่จะมีประโยชน์ในภาพรวมของวงการยางพาราของไทย ดังนั้น บุคคลที่จะเข้ามาบริหารธุรกิจ ต้องเข้าใจในยางพารา และพร้อมนำพา กยท.และยางไทยสู่ตลาดโลก" นายสุนันท์ กล่าวปิดท้าย

Update :  6 ธันวาคม 2560     เวลา : 10:18:05 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com