|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “โรงงานสีเขียว สร้างคุณค่า เพื่ออนาคตยางพาราไทย” พร้อมกัน 30 สาขาทั่วประเท new
ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน "โรงงานสีเขียว สร้างคุณค่า เพื่ออนาคตยางพาราไทย" พร้อมกัน 30 สาขาทั่วประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ผลักดันองค์กรสู่ GREEN RUBBER COMPANY หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน
 
คุณไหมแพร โลเยน ผู้บริหารระดับสูง รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "กลุ่มบริษัทศรีตรังดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร มาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ผนวกกับเจตนารมณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน ทำให้กลุ่มบริษัทศรีตรังริเริ่มและผลักดันองค์กรสู่ GREN RUBBER COMPANY หรือองค์กรแห่งยางสีเขียว เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน ถือเป็นการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังทุกสาขามีแนวทางในการดำเนินงานที่เหมือนกันซึ่งประกอบด้วย GREEN RUBBER PRODUCTS (ผลิตภัณฑ์สีเขียว) เรามุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สะอาด ปลอดภัยปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรม และสุขอนามัยต่อผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ GREEN FACTORY (กระบวนการผลิตสีเขียว) เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานสากลและตั้งอยู่บนหลักการอนุรักษ์พลังงาน ปราศจากน้ำเสีย ทำให้มั่นใจว่าโรงงานของเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง ซึ่งเกิดจาก GREEN SUPPLY (การสรรหาวัตถุดิบสีเขียว) เราผลักดันให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน และดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมกับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย ภายใต้หลัก GREEN COMPANY (บริษัทสีเขียว) เราบริหารงานที่เน้นธรรมาภิบาลบนรากฐานของความโปร่งใสมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ด้วยแผนก R&D เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตอย่างมั่นคง"
 
สำหรับงาน"โรงงานสีเขียว สร้างคุณค่า เพื่ออนาคตยางพาราไทย" นั้นทางกลุ่มบริษัทศรีตรังได้พร้อมใจจัดงานนี้ขึ้นทั้งหมด 30 สาขาในประเทศไทย โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ ตัวแทนมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีบูธกิจกรรมทั้งหมด 4 บูธ ที่อธิบายถึง GREEN RUBBER COMPANY หรือองค์กรแห่งยางสีเขียวในด้านต่างๆ นำเสนอขั้นตอนและวิธีการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทย ช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการพัฒนายางพาราของประเทศ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยานเรศวร พร้อมปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองประจำจังหวัดร่วมกันสาขาละ 1,000 ต้น และหลังจากนี้บริษัทฯ จะยืนหยัดแนวคิดนี้เพื่อครองความเป็น The World's Largest Green Rubber Company หรือ "องค์กรแห่งยางสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก" และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ที่มา : RYT9
Update :  18 สิงหาคม 2560     เวลา : 09:17:54 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com