|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   กยท. จับมือ สมาคมน้ำยางข้น ลงนาม MOU เน้น ส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา ผสานข้อมูลทางวิชาการฯ new
 วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมน้ำยางข้นไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา โดยมี ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ในการร่วมลงนามบันทึกข้อดังกล่าว ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย
                ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ำยางข้นไทยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยแนวทางในความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนากิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และวงการยางพาราทั้งระบบ
               นายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายยกสมาคมน้ำยางข้นไทย กล่าวว่า สมาคมน้ำยางข้นไทยเป็นองค์กรภาคเอกชน จัดตั้งสมาคมเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนยาง ให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม สนับสนุนและส่งเสริมน้ำยางข้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของสมาคมน้ำยางข้นไทยในการให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา และการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางข้นเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายในดำเนินงานของทั้ง 2 หน่วยงานมีความสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพาราครั้งนี้ จึงถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยต่อไป
 
ที่มา : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
Update :  8 สิงหาคม 2560     เวลา : 09:28:43 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com