|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   กยท. แจงเหตุผลการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ในอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม ฯ new
บ่ายวันนี้ (28 ก.ค.60) จากกระแสข่าวความไม่รู้ ต่อการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรในอัตราคงที่ ทาง กยท. จึงต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ด้วยเหตุผล 4 ประการหลักของการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสร้างประโยชน์ในการเดินหน้าพัฒนายางพาราทั้งระบบ
 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวชี้แจงว่า ที่ผ่านมาระบบการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมฯ เดิมเป็นแบบขั้นบันได อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกลไกด้านราคา เพราะอัตราค่าธรรมเนียมฯ จะผันตามระดับราคาในแต่ละช่วงเวลา
 
"4 เหตุผลหลักต่อการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ในอัตราคงที่”
 
  1. การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมคงที่ เป็นการเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราออกราชอาณาจักร เพื่อนำมาสมทบเป็นกองทุนพัฒนายางพารา ช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบกิจการยางพาราทั้งระบบ ผู้ส่งออกยางพาราซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรมากขึ้น จึงไม่ต้องกดราคาในประเทศให้ต่ำลงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่น้อยกว่า เกษตรกรจึงได้รับราคาที่สูงขึ้น ด้วยราคารับซื้อยางที่จะขยับราคาเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ประมาณการต้นทุนได้ชัดเจน
  2. กรณีอัตราการจัดค่าธรรมเนียมแบบคงที่ จะลดแรงจูงใจในการลักลอบส่งออกยางผิดกฎหมาย ทำให้รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพ
  3. การยางแห่งประเทศไทย จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้ส่งออก เข้ากองทุนพัฒนายางพารา เพื่อนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น
  4. เป็นแรงจูงใจไม่ให้มีการบิดเบือนราคาในการเข้าประมูลซื้อยางในตลาดซื้อขายจริงและซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการจะทราบต้นทุนที่แน่นอนจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ ส่งผลให้การเปิดราคาประมูลยางที่สูงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเมื่อราคายางสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งยางออกมากขึ้น   

 

ดังนั้น จึงได้มีการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออกนอกราชอาณาจักรใหม่ โดยจัดเก็บแบบคงที่ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอน
 
ที่มา : http://www.rubber.co.th
Update :  31 กรกฎาคม 2560     เวลา : 10:31:58 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com