|
 
 
 
วันที่ / Date 22/6/61
44.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 21/06/61
1,115.00 USD/MT (@ 32.94 B/USD)
  •   เรียกถก! กยท.หารือผู้ส่งออกเจาะปัญหายางราคาร่วง เตรียมเดินหน้ามาตรการด่วน-สร้างเสถียรภาพ  new

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไ ทย และ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมหารือตัวแทนบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด หวังหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายาง ในตลาดโลกลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น

พล เอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไ ทย(กยท.) เผยว่า การเชิญผู้ประกอบกิจการยางรายให ญ่ของประเทศร่วมหารือในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายา งในตลาดโลกที่ลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางรา ยใหญ่ของโลก

“ไม่มีใครพูดได้ว่าราคา ยางจะดีหรือไม่ดี แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ทุกคนต่างหวังว่าราคายางจะมีการ ขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ตอนนี้สถานการณ์เรียกว่ามีการลด ลงอย่างผิดปกติ ซึ่งสาเหตุนั้นได้มีการวิเคราะห์ กันว่าเกิดจากหลายปัจจัย โดยหลังจากได้มีการพูดคุยร่วมกั นกับตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ส่งออก ยางรายใหญ่ จึงมีการกำหนดแนวทางและมาตรการใ นการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลง เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางมีเส ถียรภาพ ทั้งนี้ กยท.จะมีการติดตามและประเมินสถา นการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีความจำเป็น หากมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วยั งไม่เกิดเสถียรภาพ ก็จะต้องเร่งหาแนวทางหรือมาตรกา รอื่นแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องกั บผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการกยท. กล่าวว่า กยท. มีหน้าที่เป็นคนกลางในการประสาน หาแนวทางที่ดีที่สุดให้แก่ วงการยางพาราไทย ซึ่งนอกจากรับฟังปัญหาความเดือด ร้อนและความต้องการของพี่น้องเก ษตรกรแล้ว กยท. ยังได้เชิญผู้ประกอบกิจการยาง มาร่วมหารือถึงที่มาของปัญหาและ แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่ วน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจา กตัวแทนผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ ของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ราคายางพารา ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีความผิดปกติ เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปจะมีมาตร การร่วมกันในการแก้ไขราคายางให้ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเกิดเสถี ยรภาพมากขึ้น

ดร. ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นลงของราคาเป็นเรื่องที่เ กิดจากการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไ ป แต่การขึ้นลงของราคายางอย่างรวด เร็วจนผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบัน ราคาซื้อขายภายในประเทศมาจากการ อ้างอิงราคาซื้อขายยางในตลาดล่ วงหน้า เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาราคาย างจะต้องเข้าไปแก้ไขทั้งในส่ วนของตลาดซื้อขายปัจจุบันและในต ลาดล่วงหน้าด้วย  เพราะทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมด

“ในขณะที่ตลาดโลก ยังคงความต้องก ารยางพารามาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้เป็ นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินที่มีการแข็ งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะย้อนกลับไปสู่จุด สมดุล แต่การที่ราคาลดลงเร็วอย่างผิดป กติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทาง เพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคายา งมีเสถียรภาพ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร. ธีธัช กล่าวทิ้งท้ายว่า  สถานการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจาก ข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลจริงอ้ างอิง ทำให้ส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุ น เพราะฉะนั้น มาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจึ งไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินเข้า ไปแก้ไข แต่เป็นการช่วยให้ทั้งผู้ซื้อแล ะผู้ขายได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยทั่วกั น ทั้งนี้ ยังมีมาตรการที่เป็นความร่วมมือ ของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก อย่างเช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับคว ามเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน ในขณะเดียวกันภายในประเทศจะเป็น การทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. และผู้ประกอบกิจการยาง รวมถึง ทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดเสถี ยรภาพราคายาง

ด้าน นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สืบเนื่องจากราคายางในตลาดโลกช่ วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ลดลงแบบผิดปกติ เพราะฉะนั้นด้านผู้ประกอบการ และตัวแทนของภาคเอกชนผู้ประกอบกิ จการยางพารา จึงมาหารือปัญหาราคายางร่วมกันกั บภาครัฐ และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราค ายาง ทั้งนี้ ทุกคนยอมรับว่าราคายางลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก   และพื้นฐานการใช้ยางไม่ได้เป็นไ ปตามกลไกตลาด วันนี้จึงร่วมกันหารือ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราค ายางให้มีเสถียรภาพที่ชัดเจน และจะเริ่มต้นทำทันที เพื่อดูแลให้ราคายางมีเสถียรภาพ

“ราคายางในตลาดโลกเดียวกัน กลไกก็จะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ส่วนตลาดล่วงหน้าถ้ามีผู้เข้าซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเยอะๆ ราคาเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้นำตลา ดซื้อขายจริงได้ โดยตลาดล่วงหน้าของยางพาราจะมีอ ยู่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิงคโปร์ ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดโตเกียว จึงไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนเป็ นราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เสือ อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขา ยจริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน  ดังนั้น มาตรการที่ได้มีการร่วมประชุมหา รือกันนี้ จะเป็นกลไกที่เราจะทำให้ราคามีเ สถียรภาพ แต่ขณะนี้ไม่สามารถบอกให้ทราบได้ ว่าจะใช้แนวทางและวิธีการอย่ างไร” นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวย้ำ 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

Update :  9 มิถุนายน 2560     เวลา : 09:20:54 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com