นายถาวร  เรืองวรุณวัฒนา
นายอภิชาติ  พันธุ์พิพัฒน์
นายกสมาคม
ดร. ถาวร  เรืองวรุณวัฒนา นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล นายสุธี  อรุโณประโยชน์
อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายพัฒนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ
     
นายเดชา  มีสวน นายสมพงศ์  สิมาพัฒนพงศ์ นายสมพร  ธรรมชาติ
เลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก
     
นายชำนาญ  นพคุณขจร นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล
อุปนายก ฝ่ายคุณภาพและสัญญา อุปนายก ฝ่ายกฎหมายและข้อบังคับ
   
นายอนุชิต จิโรจโชติชัย นายไชยยศ  สินเจริญกุล
อุปนายก ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ อุปนายก ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
นายสุชาติ เตชานุรักษ์ ทพ.พินิต เหล่าสุนทร
ฝ่ายการจัดการระบบขนส่ง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
   
นายอภิพัฒน์ วิทักขมนตรี นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต
ฝ่ายเกษตรและวัตถุดิบและการผลิต ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์