นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล

นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย
   
นายสมพร ธรรมชาติ นายสุธี อรุโณประโยชน์
เหรัญญิก เลขาธิการ
   
นายอภิชาติ พันธุ์พิพัฒน์ นายเดชา มีสวน
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายคุณภาพ วิจัย และพัฒนา

   
นายพยุงศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายชำนาญ นพคุณขจร
ฝ่ายระงับข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายกฎหมายและสัญญา
   
นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล นายดิเรก ปัญญาดวงเลิศ
นายทะเบียน ฝ่ายประสานสัมพันธ์
   
นายอนุชิต จิโรจโชติชัย นายสุชาติ เตชานุรักษ์
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเกษตรและสิ่งแวดล้อม