|
 
 
 
วันที่ / Date 7-9/12/2562
39.30 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 6/12/2562
1.088.00 USD/MT (@ B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561

ที่ TLA 177/2561                                         5  เมษายน  2561

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม    

                  

        ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์

ที่  20  เมษายน  2561  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561

    วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)   พิจารณาสมาชิกใหม่ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย

                                   -  บริษัท ที.เอ็ม. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                (4.2)  หารือเรื่อง การออกบูธ งาน 9 th IRGCE 2018 International Rubber Glove
                          Conference & Exhibition September 4 - 6 2018 KUALALUMPUR
                          CONVENTION CENTRE  MALAYSIA

                (4.3)  การจัดคณะศึกษาดูงานและส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ  (ประเทศตุรกี)

                (4.4)   ZL IMPORT & EXPORT CO., LTD  หารือ เรื่อง  ปกป้องอุตสาหกรรม

                          น้ำยางไทย, รักษาสิทธิในการดำรงชีวิตเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย

                           ต่อด้านสินค้าปลอมของจีน

วาระที่ 5  สรุป รายได้ – ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี  2561

วาระที่ 6  จัดสรรหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย                              

วาระที่ 7  การติดตามงาน

   วาระที่ 8  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
   ของท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ                                                                                      

                                                                                        

                                                                      (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           

                                                                       นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :9 เมษายน 2561     เวลา : 11:06:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com