|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561

ที่ TLA 235/2560                                                  20  ธันวาคม  2560

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                        

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์

ที่  19  มกราคม  2561  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

   วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  •  การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

   วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560

   วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

   วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  แผนการดำเนินการแข่งขันกอล์ฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

                (4.2)  แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2561 
              
                (4.3)  การพิจารณาผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคายางพารา  เมื่อ 19 ธันวาคม  2560

                (4.4)  การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง สาเหตุและคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการจับก้อนยางในระหว่าการผลิตและการขนส่งน้ำยางข้น
 
                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพิดา   หิญชีระนันทน์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ
   วาระที่ 5   การติดตามงาน

                 (5.1)  การดำเนินการ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่ผู้ประกอบกิจการยาง  10,000 ล้านบาท

                 (5.2)  ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

                 (5.3)  รายงานผลการตรวจสอบ ปริมาณความสามารถในการจัดเก็บและปริมาณ สต๊อกน้ำยางสดและน้ำยางข้น ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
                
                 (5.4)  ปัญหาอุปสรรค                                   

   วาระที่  6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                          

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
   ของท่าน มา ณ โอกาสนี้     

                                                                       

                                                                              ขอแสดงความนับถือ  

                                         
                                                                         
                                                                         
(นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                          นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :28 ธันวาคม 2560     เวลา : 17:02:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com