|
 
 
 
วันที่ / Date 23-25/02/2562
43.00 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 22/02/2562
1,150.00 USD/MT (@ 31.30 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560

ที่ TLA 207/2560                                        15  สิงหาคม  2560

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม   

                   

       ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์

ที่  25  สิงหาคม   2560  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมทองเอก  โรงแรม หรรษา เจบี

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

       วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

       วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560

       วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

       วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                    (4.1)  ความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 10,000  ล้าน          

       วาระที่ 5  การติดตามงาน                      

       วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                     

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน
มา ณ โอกาสนี้                                                                  
                                                                                  

 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

 
                                                                             
                 
                                                                      
    (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                          นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :21 สิงหาคม 2560     เวลา : 09:21:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com