|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560

ที่ TLA 188/2560                                         28  เมษายน  2560

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม   

                   

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธ

ที่  3  พฤษภา   2560  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
  • โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

  • ไม่มี -               

วาระที่ 5  สรุป รายได้ – ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560

วาระที่ 6  การติดตามงาน

                (6.1)  ติดตามความคืบหน้าการจัดคณะศึกษาดูงาน และส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ

วาระที่ 7  อื่น ๆ  (ถ้ามี)                      

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้  

 

                                                                
                                                                                  ขอแสดงความนับถือ


                                                                          
                 
                                                                            
(นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)

                                                                              นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

 
 
Update :16 มิถุนายน 2560     เวลา : 10:15:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com