|
 
 
 
วันที่ / Date 20/03/2562
50.50 บาท/กก. (THB/Kg.)
 
วันที่ / Date 19/03/2562
1,287.00 USD/MT (@ 31.67 B/USD)
  •   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559

ที่ TLA 258/2559                                           2  พฤศจิกายน  2559

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการบริหารสมาคมน้ำยางข้นไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม                       

           ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 ในวันศุกร์

ที่  18  พฤศจิกายน   2559  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สมาคมน้ำยางข้นไทย

อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีวาระการประชุม  ดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • การออกหนังสือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมน้ำยางข้นไทย
  • กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

วาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายการทางการเงิน และรับรองฐานะทางการเงิน

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

                (4.1)  การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560

                (4.2)  การกำหนดวันแข่งขันกอล์ฟ  ครั้งที่ 5

                (4.3)  การกำหนดวันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี  2560

                (4.4)  แผนการดำเนินการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2560

                (4.5)  พิจารณาผลปฏิบัติงาน และโบนัสพนักงาน ประจำปี 2559

                (4.6)  พิจารณาเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 5  การติดตามงาน       

วาระที่ 6  อื่น ๆ  (ถ้ามี)

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
ของท่าน มา ณ โอกาสนี้                                                                  

                                                              ขอแสดงความนับถือ                                                                      

                                                                                      
                                                         

                                                        (นายชัยพจน์  เรืองวรุณวัฒนา)           

                                                          นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย

*หมายเหตุ*  ก่อนประชุม ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมทำสมาธิ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา
                  กรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

                  ( การแต่งกายสุภาพ )

 
 
Update :10 พฤศจิกายน 2559     เวลา : 09:59:00 น.
 

สมาคมน้ำยางข้นไทย
60 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. (074) 559508-10  Fax. (074) 559039 E-mail tla5567@hotmail.com, contact@tla-latex.org
ติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ  คุณสุจิน กาญจนศิราธิป  Mobile : (081) 748-4657, (086) 480-0824

ระบบจัดการข้อมูล | ระบบเช็คอีเมล์
Copyright 2006. www.tla-latex.org All rights reserved.
Powered by ME-FI dot com